W dniu 10 maja 2017r. odbyło się się Walne Zgromadzenie Wspólników. Podjęto decyzje o zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu spółki oraz udzielono absolutoriu Zarządowi Spółki za rok 2016.