W dniu 17 kwietnia 2018r. odbyło się się Walne Zgromadzenie Wspólników. Podjęto decyzje o zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu spółki oraz udzielono absolutorium Zarządowi Spółki za rok 2017.